Thi công đầu cáp ngầm 11OkV

Thi công đầu cáp ngầm cao thế 110kV Trạm Nghĩa Đô – Hà Nội